Bioindikátory v akci

"Bioindikátory v akci"

Perlorodka říční a vranka obecná v roli indikátorů vodního prostředí

 

Číslo výzvy

NF SGS-4 - 3.3.3.1

Výzva

Reine -  Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

Výše grantu  1 300 000 CZK

Název projektu

"Bioindikátory v akci"

Perlorodka říční a vranka obecná v roli indikátorů vodního prostředí

Bioindikátory v akci

Projekt je zaměřen na zvýšení zájmu veřejnosti o kvalitu vodního prostředí. Hlavními vybranými indikátory kvality vodních systémů jsou perlorodka říční a vranka obecná. Jedná se o druhy nejčistších vodních toků se specifickými nároky, které je předurčily pro roli bioindikátorů.

 

Proč bioindikátory?

  • Slovo bioindikátor slyšel nejspíš už na základní škole každý, ale obecné povědomí o nich je nízké.
  • Pro veřejnost jsou lépe přijatelné než chemické vzorce.
  • Téma kvality vody a hodnocení bioindikacemi lze zpřístupnit výběrem atraktivních druhů bioindikátorů.
  • Zvýšení povědomí o vzácných druzích indikujících vysokou kvalitu vody a životní závislost na čisté vodě zvedne environmentální odpovědnost za vlastní jednání.

Perlorodka říční, druh s vysokými nároky na kvalitu vodního prostředí, obyvatel oligotrofního povodí, přežívá na několika posledních lokalitách. V posledních desetiletích se ochranářské aktivity zaměřují na její záchranu, právě vlivem znečištění a narušených funkčních vztahů v povodí se téměř přirozeně nerozmnožuje. Její atraktivita je dána zejména určitou exkluzivitou, každý o ní slyšel, ale téměř nikdo ji nikdy nemá možnost spatřit.

 

Vranka obecná, druh obývající spolu se pstruhem proudné úseky horních partií toků, které zpravidla nebývají vystaveny silnému antropogennímu znečištění a fungují zde samočistící procesy. Přítomnost druhu v toku indikuje nejen určitý dlouhodobý stav kvality vody, ale také stav fungování ekosystému jakožto celku. Díky omezené schopnosti plavání, není schopna vranka překonávat migrační bariéry, tudíž může indikovat negativní vlivy v podobě fragmentace, nebo také narušeného fluviálního režimu.

 

perlorodka

Cílové skupiny projektu: Široká veřejnost České republiky, výstupy formou mediální kampaně a online aktivit.

Odborná veřejnost a široká veřejnost, na kterou budou zacíleny další výstupy projektu (publikační tvorba, workshopy, přednášky apod.)

 

 

vranka

 

"Bioindicators in action"

Fresh Water Pearlmussel and Bullhead as Bio Indicators of Water Environment

 

The project is aimed at increasing public interest in the quality of the aquatic environment. The issue will be presented on the model of bioindicators, which has long been dealt with by a team of experts from the Beleco organization. The results of research activities from recent years will be interpreted. The main selected indicators of the quality of water systems are freshwater pearl mussels and bullhead. Species from clean watercourses with their specific requirements, which predestined them for the role of bioindicators.Why bioindicators?

  • The word bioindicator has probably been heard by everyone at school, but general awareness of them is low.
  • They are more acceptable to the public than chemical formulas.
  • The topic of water quality and evaluation by bioindications can be made accessible by selecting attractive species

Main goal: To ensure public awareness, increase awareness of the possibility of using bioindicators to determine the quality of the aquatic environment. At the same time, raise awareness of species that are displaced from their native range to marginal areas with less favourable climatic conditions, but acceptable water quality and stream morphology. The project will present species protected and endangered by law in the role of indicators of endangered ecosystems.

Bioindikátory v akci