Biofilm

Teplá Vltava

Výzkum biofilmu

Aktivita VÚV TGM,v.v.i, Bc. Radka Čablová,Vojtěch Mrázek a kol.

 

Do komplexu projektových aktivit na ochranu perlorodky říční na Šumavě spadá také sledování biofilmu na lokalitách výskytu. Hledáme odpověď na otázku, zda nenarůstá biofilm v podříčním dně natolik, že by odebíral kyslík mladým perlorodkám, které ve svém vývoji jsou zahrabané ve dně. 

 

průzkum dna je základ

Co je biofilm?

Biofilm v sedimentech, kde je tma, je tvořen především bakteriemi, archei a houbami a tyto organismy kyslík spotřebovávají. Jsou přisedlé k podkladu (kamínky, písek, detrit, dřevo nebo i potrubí a propojeny slizovitou hmotou. Je v ní mnoho kanálků, jednak buňky chrání a jednak slouží i jako úložiště různých látek z vody. 

 

V terénu

Na Vltavě jsou vybrané tři lokality (Dobrá, Ovesná a Studená Vltava), na každé z lokalit je vyhledáno štěrkopískové dno, kam je umístěna experimentální krabice a kolem ní rozmístěné válečky pro výzkum hyporheického biofilmu (v počtu 15 ks kolem krabice). Válečky jsou kolem krabice rozmístěny tak, aby dohromady pokryly plochu čtverce v proudnici.

 

Pomocí experimentální biofilmové krabice se snažíme zjistit kolik biomasy biofilmu se v časovém intervalu od jara do pozdního podzimu tvoří v hloubkách 10 a 20 cm. Umožňuje nám také po inkubaci v hyporeálu měřit respiraci biofilmu.

Pomocí válečků, umístěných v hyporeálu do hloubky 3 cm, zase zjišťujeme, jak ovlivňuje narůstající biomasa biofilmu ve válečku množství kyslíku v intersticiální vodě, kterou z válečků pravidelně vytahujeme.

 

Měříme kyslík pod povrchem každých 14 dní, který souvisí více s vyplněním  válečků jemným detritem než nárůstem biofilmu. Na velkých válcích z krabic i mimo ni měříme respiraci, která už je vypovídající o tom, zda tam nějaké mikrobiální společenstvo narostlo.

 

Po vyjmutí byla na válcích se stejným nárostovým substrátem jako v malých válečcích měřena respirace, následně byl potom ze všech válců i válečků vyplaven detrit a zamražen. Písek byl zpracován na podvzorky a také zamražen. Následně jsou vzorky zpracovány na biomasu biofilmu (žíháním), obsah polysacharidů a bude stanoven poměr C:N, který udává orientační nutriční hodnotu biofilmu pro spásače. Proto je i dalším prvkem v tomto výzkumu teorie, že by mladé perlorodky mohly nožkou stírat biofilm a živit se jím. 

 

 

 

biofilm

experimentální krabice před umístěním do řeky

potřebná výbava k instalaci experimentálních zařízení

válec na výzkum biomasy biofilmu v profilu dna

manipulace s experimentální krabicí ve dně

pohled na umístění pokusu

malý váleček v laboratoři

Výzkum biofilmu

probíhá od roku 2018 a v roce 2021 bude pokračovat. Také dojde k dalšímu vyhodnocení již odebraných vzorků např. test na bakteriální přítomnost, který je plánován externě mimo VÚV TGM. 

 

Cílem tohoto výzkumu bylo ověření zvolených metod a experimentálních zařízení pro zaznamenání množství biomasy biofilmu narůstající na inkubovaném říčním sedimentu za určitý čas a množství kyslíku v intersticiální vodě a jeho změny ve vztahu k narůstající biomase biofilmu těsně pod povrchem dna. 

 

Na zpracované výsledky ve vztahu k juvenilním perlorodkám a jeji kyslíkovému komfortu ve vrstvě dna, kterou obývají si ještě letošní rok počkáme.

 

Fotografie Ibry Ibrahimoviče a Radky Čablové poskytl VÚV TGM,v.v.i  a nejsou zde k volnému použití. Prosím respektujte autorská práva a v případě zájmu o fotografii nebo podrobnější informace se ozvěte na e-mail info@perlorodkaricni.cz

 

vzorky v laboratoři

Aktuality Aktuality