Podzimní hydrobiologický průzkum, VÚV TGM, v.v.i.

V polovině letošního října proběhlo poslední vzorkování drobných vodních organismů (makrozoobentosu) na Teplé Vltavě v rámci našeho projektu. Stejně jako na jaře jsme se zaměřili na srovnání společenstva makrozoobentosu nad a pod Volarským potokem, který vnáší do Teplé Vltavy výrazné znečištění. Vzorky jsme proto odebírali na lokalitě "Dobrá pod mostem" a "Chlum". Na obou lokalitách jsme po dobu 3 minut metodou "kick sampling" odebírali vzorek makrozoobentosu do připravené bentické sítě a poté přesunuli do transportních nádob . Na terénní stanici jsme vzorky třídili a fixovali pro pozdější determinaci do druhu.

Realizováno v rámci projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

 

odběr na lokalitě pod lávkou v Dobré

přesun do transportních nádob

připraveno k transportu

práce na stanici - přebírání vzorků, fixace a determinace

a determinace druhů