Zmapováno znečištění přítoků Teplé Vltavy, Beleco, z.s.

Po dvouletém úsilí vznikla mapa znečištění přítoků Vltavy v úseku, kde se vyskytuje Perlorodka říční. Mapa je založena na dlouhodobém i nárazovém sledování vodivosti v tocích. Konkrétně se jedná o kontinuální měření sondami, které měří vodivost  ve 26 profilech (na mapě znázorněny jako zelené kosočtverce) a na výsledcích nárazového průzkumu dalších přítoků či úseků toků nad sondami.
Vodivost - elektrická konduktivita - je úměrná množství rozpuštěných iontů ve vodě. Zahrnuje tedy komunální znečištění, průsak živin pocházející ze zemědělské činnosti i sůl ze solení silnic. Na mapě jsou toky barevně odlišeny, modré odstíny indikují vodivost nižší nebo stejnou, jaká je ve Vltavě, červené odstíny naopak vodivost vyšší.
Červené toky tedy vnášejí do Vltavy znečištění a zhoršují i kvalitu vody v tomto pro perlorodky klíčovém toku. Z mapy je zjevné, že znečištění pocházející z německých zdrojů,  které přinášejí Řáska, Švýcarský a Hraniční potok, je částečně odbouráno a naředěno, než se dostane přes Řasnici do Vltavy. Naopak Volarský potok a jeho přítoky představují pro
Vltavu trvalou zátěž a riziko. Byla zahájena jednání se zástupci města Volary, zacílená k hledání řešení a aplikaci opatření, která by tato rizika snížila.  Mapa na obrázku slouží jako podklad pro jednání se znečišťovateli v celém dotčeném povodí.

 

 

Realizováno v rámci projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava