Vodivost pod neustálou kontrolou

Během jara a léta bylo v přítocích Teplé Vltavy a ve Vltavě samotné rozmístěno
28 sond firmy HOBO, které kontinuálně měří vodivost vody ve vodním toku.


Hodnota vodivosti poukazuje k celkové míře znečištění toku. Kontinuální měření v hodinovém kroku umožňuje zpětně detekovat i jakékoli výkyvy hodnot vodivosti, které nastávají například při haváriích čistírem odpadních vod či při jejich chybné obsluze, při vnosu močůvky, přečerpání septiků do toku a podobně.

 

Získané hodnoty tak poslouží jako podklad pro budoucí jednání s potenciálními znečišťovateli. Hodnoty vodivosti v kombinaci s chemickým rozborem vody, který zajišťuje Výzkumný ústav Vodohospodářský TGM, poskytne celkový obraz zdrojů, charakteru  a transportu znečištění, který ohrožuje páteřní tok Vltavy s populacemi perlorodek.

Sonda HOBO měřící vodivost

Sonda pro kontinuální měření v ochranném a maskovacím krytu zhotoveném z bambusu